Mens & Intuïtie
Het opleidingsinstituut voor
Intuïtieve Ontwikkeling, Healing, Reading, Lightworker
in Amersfoort en Eindhoven

Les programma » Tarieven, leveringsvoorwaarden, klachtenprocedure & Privacy

Alle opleidingen vallen onder het BTW nultarief. Mens en Intuïtie is definitief geregistreerd in het register van Kort Beroepsonderwijs, de CRKBO.

Bij deelname aan Intuïtieve Ontwikkeling teken je in voor een heel trimester van twaalf lessen van 2,5 uur, totaal 30 uur. De kosten zijn: €505 per trimester. Je schrijft je telkens in voor een nieuw trimester, in totaal bedraagt het aantal uren voor Intuïtieve Ontwikkeling 90 uur.

Bij deelname aan Healing of Reading teken je in voor het hele cursusjaar van 36 lessen (90 uur respectievelijk 126 uur, de kosten zijn €1488; voor Lightworker teken je in voor 46 lessen, totaal 115 uur, kosten zijn €1952. 

Voor Bodycoaching schrijf je in voor 6 lesdagen (36 uur), kosten zijn €496. 

Vanaf het moment dat Mens en Intuïtie je inschrijfformulier heeft ontvangen, wordt er een plaats voor je gereserveerd. Bij minimaal 12 inschrijvingen gaat de cursus door. Dit geldt ook voor de vervolggroepen. 

Voor aanvang van de cursus ontvang je een bevestiging per email met een digitale factuur. Betaling dient voor aanvang van de cursus op rekening van Mens en Intuïtie te zijn bijgeschreven.

 

Klachtenprocedure


Een klacht over de lessen of ons instituut dient schriftelijk te worden ingediend bij directeur Antoine Teeuwsen. In eerste instantie zal in onderling overleg tussen de directeur en de klager gezocht worden naar een oplossing. De klacht wordt binnen 14 werkdagen in behandeling genomen, met een maximale doorlooptijd van 1 maand voor afhandeling. Advies is om de klacht aangetekend te versturen. Klachten worden geregistreerd en voor een periode van 2 jaar bewaard.  Uiteraard worden alle klachten vertrouwelijk behandeld.  

Mocht een klacht niet naar wederzijdse instemming tevredenheid worden opgelost -en dan een geschil wordt- zal gezamenlijk een onafhankelijke commissie of mediator via de Nederlandse Mediation Federatie worden ingeschakeld. De uitspraak van de mediator is voor beide partijen bindend.


Privacyregels

Cursisten

Bij Mens & Intuïtie wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze cursisten. In het verband met het geven van de opleidingen, het begeleiden van onze cursisten, en de verwerking in de financiële administratie van Mens & Intuïtie, worden er gegevens over en van de cursisten vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor de opleiding en de administratieve afhandeling. In een enkel geval worden specifieke persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van de cursist (denk bijvoorbeeld aan ADHD of hooggevoeligheid); deze informatie wordt door de cursist zelf aan ons medegedeeld. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang is beperkt tot de bevoegde personen. Er worden geen gegevens uitgewisseld met derden, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. De duur van het bewaren van gegevens geschiedt conform wettelijke eisen zoals bijvoorbeeld worden gesteld door de belastingdienst (7 jaar). Behaalde certificaten en achterliggende stukken ten behoeve van het register van onze beroepsopleiding blijven bewaard. Na die wettelijke periode kun je verzoeken of de gegevens die bewaard worden in het kader van de registratie van onze beroepsopleiding worden verwijderd. 

Voor het inschrijfformulier vragen we vrijblijvend een pasfoto voor de herkenbaarheid van de nieuwe cursisten. Het is niet verplicht een foto te verstrekken; indien je die wel bijvoegt geef je daarmee aan dat je je bewust bent van het hiermee vastleggen van ras en biometrische gegevens, en ga je akkoord met het interne gebruik ervan. Deze foto's worden alleen gebruikt door de docenten van de lesgroepen. 

Onze computeromgeving is adequaat beveiligd tegen inbreuk en virussen, en er worden geen gegevens in de Cloud opgeslagen.

 

Nieuwsbrief

Ten behoeve van het verwerken en versturen van onze nieuwsbrief gebruiken we de volgende gegevens: voor- en achternaam en emailadres. Deze gegevens heb je zelf aangeleverd en worden nooit voor andere doeleinden gebruikt dan de nieuwsbrief zelf. Automatisch afmelden voor de nieuwsbrief kun je ten alle tijden door gebruik te maken van  een actieve link in de nieuwsbrief zelf. De gegevens worden bewaard op de server van onze webpagina, deze is adequaat beschermd tegen misbruik. 

 

Gebruik nieuwsbrief voor cursisten en oud cursisten

De nieuwsbrief wordt een enkele keer voor speciale activiteiten ingezet en ook verspreid onder ons adressenbestand uit de administratie. Ook in deze nieuwsbrief staat een actieve link waarin je je kunt afmelden. 

 

Website

Onze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies (google analytics) ten behoeve van de technische functionaliteit die ervoor zorgen dat de website goed functioneert. Er worden geen advertenties geplaatst op onze website en er worden geen data beschikbaar gesteld of doorverkocht aan derden. 

 

Onze privacyregels moeten voldoen aan de Wet Privacy 2018, die per 25 mei 2018 van kracht is geworden. Meer informatie vind je op de website van de Autoriteit Persoongegevens. Ben je van mening dat Mens & Intuïtie de regels niet goed heeft geïnterpreteerd of onjuist toepast? Neem contact op met de functionaris gegevensbeheer/ directeur Antoine Teeuwsen. 

Bij vragen over inzage van je gegevens of het verwijderen ervan: neem contact op via het hoofdnummer 033 - 4758403, of stuur een mail naar info AT mensenintuitie DOT nl

 

Mens en Intuïtie

 

 

 

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN van MENS EN INTUÏTIE gevestigd te Amersfoort
KvK 10038449 

versie 1 augustus 2013

 

 

1 Algemeen

1.1 Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan:

Opdrachtnemer: Mens & Intuïtie

Opdrachtgever: De contractuele wederpartij Mens & Intuïtie

Activiteit: een cursus, training, begeleiding- of  een ander activiteit, individueel of in groepsverband.

Cliënt: een deelnemer aan een activiteit. Dit kan de opdrachtgever zelf betreffen of een door hem gestuurde persoon, zoals een werknemer.

Meerpartijenovereenkomst: een overeenkomst met meerdere partijen, minimaal de opdrachtgever en de cliënt.

 

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de opdrachtnemer, op alle overeenkomsten die de opdrachtnemer sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

1.3 Afwijkingen of aanvullingen op deze voorwaarden zijn uitsluitend geldend indien deze door de directie van opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.

2 Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt tot stand door een mondelinge overeenkomst of doordat de opdrachtnemer een schriftelijke bevestiging zendt van de aanmelding  of opdracht van de opdrachtgever.

2.2 Alle aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen.

2.3 Als de opdrachtgever aan de opdrachtnemer gegevens, documenten enz. verstrekt, mag de opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

2.4 Regulair geschiedt de aanmelding voor Intuïtieve Ontwikkeling 1, 2 en 3; en de opleidingen Healing & Selfhealing, Reading en Lightworker” alsmede overige cursussen en opleidingen welke door opdrachtnemer worden gegeven door middel van invulling en ondertekening van een inschrijfformulier waarin de kosten voor een cursus staan opgenomen. Tevens wordt naast het inschrijfformulier een brochure en de Introductiebrief ter beschikking gesteld, waarin de nadere gegevens met betrekking tot de cursus staan omschreven.

3 Prijs

3.1 De door opdrachtnemer gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op Euro’s. Indien facturatie in een andere valuta dan de Euro plaats vindt en tussen de totstandkoming van de overeenkomst en de feitelijke levering van de diensten een koerswijziging  optreedt, zal opdrachtnemer gerechtigd zijn tot herziening van de in buitenlandse valuta afgegeven prijs.

De opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen bij onvoorziene wettelijke maatregelen.

Indien opdrachtnemer op andere gronden binnen drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst de prijs verhoogt, heeft opdrachtgever het recht de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst te ontbinden. De ontbinding dient alsdan te worden ingeroepen binnen tien werkdagen nadat de opdrachtgever van de betreffende prijsverhoging in kennis is gesteld.

3.2 In de prijs zijn niet begrepen eventuele reis- en verblijfkosten, alsmede alle overige kosten en voorschotten.

3.3 De kosten van catering en/of overnachting van de opdrachtgever  zijn voor rekening van de opdrachtgever.

3.4 De overeengekomen prijs is niet afhankelijk van het resultaat van de overeenkomst, Opdrachtnemer heeft jegens opdrachtgever uitsluitend een inspanningsverbintenis.

4 Adviezen

4.1 Adviezen van de opdrachtnemer zijn ‘naar beste kunnen’ en ‘naar beste eer en geweten’.

4.2 De opdrachtgever is te alle tijde zelf verantwoordelijk voor het al dan niet opvolgen van de adviezen en het resultaat daarvan. Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer hiervoor wordt nadrukkelijk uitgesloten.

5 Verplichtingen van de opdrachtgever

5.1 De opdrachtgever respecteert de huisregels zoals geldend zijn bij opdrachtnemer.

5.2 In geval van een meerpartijenovereenkomst vrijwaart de opdrachtgever de opdrachtnemer voor inbreuken op deze regels.

5.3 Indien opdrachtgever zijn/haar verplichtingen jegens opdrachtnemer niet of niet behoorlijk nakomt binnen tien dagen na door opdrachtnemer in gebreke te zijn gesteld, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en onverminderd het recht van opdrachtnemer schadevergoeding van opdrachtgever te vorderen.

6 Relatie tussen opdrachtgever en cliënt

6.1 In geval van een meerpartijenovereenkomst is de opdrachtgever ten alle tijden verantwoordelijk voor het nakomen van de overeenkomst.

6.2 De opdrachtnemer is gehouden te respecteren voor  wat betreft geheimhouding en vertrouwelijkheid van wat hij, in het kader van zijn relatie met de cliënt, te weten is gekomen. De opdrachtnemer verstrekt geen informatie, mondeling nog schriftelijk, aan de opdrachtgever als daarmee de vertrouwensrelatie met de cliënt geschaad wordt, of als de cliënt hier niet in toestemt.

6.3 Indien de cliënt een of meerdere zakelijke afspraken die gemaakt zijn in het kader van de overeenkomst met de opdrachtnemer niet nakomt dan heeft de opdrachtnemer het recht om de opdrachtgever hierover in te lichten of deze in gebreke te stellen. Hierbij wordt de vertrouwensrelatie met de cliënt in acht genomen.

 

7 Verplichtingen van de cliënt

7.1 Indien de opdrachtnemer het noodzakelijk acht, dient de cliënt -eventueel in een individueel gesprek-, de opdrachtnemer voldoende te informeren over zijn/haar lichamelijke en psychische gesteldheid.

7.2 Tijdens een activiteit met meerdere deelnemers gaan deze een vertrouwensrelatie met elkaar en met de begeleider aan. Daarom is de cliënt verplicht tot geheimhouding en vertrouwelijkheid van wat hij/zij, in het kader van de activiteit over andere deelnemers te weten is gekomen. Deze verplichting blijft ook na het beëindigen van de activiteit bestaan. De cliënt is volledig verantwoordelijk voor eventuele materiële en immateriële schade die voortkomt uit het schenden van deze geheimhouding. De opdrachtnemer sluit elke aansprakelijkheid in deze situatie uit.

7.3 De opdrachtnemer is gemachtigd om een cliënt die, om welke reden dan ook, geweld gebruikt of seksueel ongepast gedrag vertoond of een activiteit belemmert, uit die activiteit of cursus te verwijderen. De opdrachtnemer heeft in deze situatie het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat opdrachtgever aanspraak kan maken op restitutie van het reeds betaalde lesgeld.

8 Intellectuele eigendom

8.1 De opdrachtnemer behoudt te allen tijde alle rechten op door hem voortgebrachte producten van de geest zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of na de verkoop nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever. Onder producten van de geest worden in ieder geval verstaan: adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen, werkwijzen, procedures en “know-how”.

8.2 De hierboven genoemde zaken mogen door de opdrachtgever gebruikt worden voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn.

8.3 Zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer is het de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de hierboven genoemde zaken:

a) geheel of gedeeltelijk over te nemen en/of in enige vorm te vermenigvuldigen, anders dan voor eigen en intern gebruik;

b) aan derden te tonen, ter hand te stellen of op andere wijze bekend te maken;

c) voor andere doelen te gebruiken dan waarvoor ze verstrekt zijn.

8.4 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

9 Betalingsvoorwaarden

9.1 Tenzij anders is overeengekomen geschiedt betaling direct na aanmelding, doch uiterlijk een week voor aanvang van de eerste cursusdag op een door opdrachtnemer aangegeven rekeningnummer. Bij aanmelding op dezelfde dag dat een cursus een aanvang neemt dient het lesgeld op die dag terstond aan opdrachtnemer te worden voldaan.

9.2 Indien door opdrachtgever niet zijn betalingsverplichting zoals hiervoor omschreven is nagekomen, zijn de volledige cursuskosten in zijn geheel opeisbaar.

9.3 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is de opdrachtgever verplicht op verzoek van de opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien de opdrachtgever daaraan niet voldoet binnen de gestelde termijn dan raakt de opdrachtgever direct in verzuim. De opdrachtnemer heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op de opdrachtgever te verhalen.

9.4 Het recht van de opdrachtgever om zijn vorderingen op de opdrachtnemer te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij de opdrachtnemer in staat van faillissement geraakt.

9.5 De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:

a) een betalingstermijn is overschreden;

b) de opdrachtgever failliet is, of in surseance is;

c) de opdrachtgever of diens bedrijf wordt ontbonden of geliquideerd;

d) de opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

9.6 De opdrachtgever is rente verschuldigd vanaf 30 dagen na vervaldatum van de betalingstermijn. Bij betalingsachterstand treedt de rente van rechtswege in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is.

9.7 De rente bedraagt:

a) voor zakelijke transacties: De handelsrente conform artikel 6:119a van het Burgerlijk wetboek

b) voor consumenten transacties: de wettelijke rente zoals vastgesteld in artikel 6:119 van het Burgerlijk wetboek.

9.8 Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten worden berekend als 15% van de overeengekomen prijs met een minimum van €50 exclusief BTW. Ingeval van een consumententransactie de kosten zoals vermeld in artikel 6:96 van het burgerlijk wetboek.

9.9 Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door de opdrachtgever verschuldigd, tenzij enige wettelijke bepaling zich daartegen verzet.

9.10 Indien de opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van de opdrachtgever.

10 Annulering en restitutie

10.1 Opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen of zoveel als wettelijke bepalingen voorschrijven na dagtekening van de inschrijving voor de cursus of activiteit de inschrijving te herroepen zonder opgave van redenen en zonder dat opdrachtgever daarvoor kosten in rekening worden gebracht.

In afwijking tot bovenstaande wordt tussen opdrachtgever en opdrachtnemer geacht terstond een overeenkomst tot stand te zijn gekomen indien opdrachtnemer zich aanmeldt voor een cursus binnen 14 dagen voor aanvang als waarop deze cursus een aanvang neemt. In dat geval komt de bepaling van 14 dagen bedenktijd te vervallen, dit ongeacht of opdrachtgever op de betreffende dag reeds feitelijk aan de betreffende cursus deelneemt.

Gehele of gedeeltelijke annulering door de opdrachtgever dient altijd schriftelijk te geschieden.

10.2 Tenzij anders is overeengekomen gelden de hiernavolgende annuleringsregels.

10.3  Bij annulering nadat voornoemde termijn, doch binnen twee weken voor aanvang van de cursus is opdrachtgever vijftig procent van de totale cursuskosten aan opdrachtnemer verschuldigd, tenzij deze opzegging te wijten is aan een niet toerekenbare tekortkoming, zoals overmacht of andere zwaarwichtige omstandigheden van opdrachtgever.

10.4 Indien de opdrachtgever tijdens de cursus annuleert is hij het volledige overeengekomen cursusbedrag verschuldigd.

10.5 Afzegging voor een initiële, speciaal voor opdrachtgever geplande sessie dient minimaal tot 48 uur van te voren te geschieden, anders wordt de sessie als uitgevoerd beschouwd en is de volledige vergoeding verschuldigd.

10.6 Voor activiteiten in groepsverband behoudt de opdrachtnemer het recht om geen kwijtschelding te verlenen bij gehele of gedeeltelijke afwezigheid bij een of meer bijeenkomsten, ongeacht de reden van afwezigheid of vertrek. Dit geldt ook in geval van overmacht van de opdrachtgever of van de cliënt.

11 Wijzigingen in de opdracht

11.1 Indien de omvang van de aan de opdrachtnemer verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is de opdrachtnemer gerechtigd eventueel meerwerk in rekening te brengen.

11.2 Van meerwerk is ook sprake indien de door de opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

12 Onuitvoerbaarheid van de opdracht

12.1 De opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk op te schorten indien hij tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Dit kan zijn door ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, of door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn. Dit onder voorbehoud van eventuele bepalingen m.b.t. continuïteit en dergelijke uit de beroepscode.

12.2 De opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:

a) de lichamelijke en/of psychische conditie van de cliënt naar oordeel van de opdrachtnemer hem/haar ongeschikt maakt voor de activiteit;

b) de werkzaamheden voorbij de grenzen gaan van zijn competentie, of ervaring, of zijn professionele en persoonlijke beperkingen;

c) zijn psychische, lichamelijk of oordeelkundige vermogens zodanig dreigen te worden aangetast dat dit een verantwoorde beroepsuitoefening in de weg staat.

12.3 De opdrachtnemer heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden of op te schorten indien er voor een groepsactiviteit te weinig deelnemers zijn zulks tegen restitueren van de reeds door opdrachtgever betaalde kosten.

12.4 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

 

13 Ontbinding

13.1 De opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op de schorten indien:

a) de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting uit de overeenkomst voldoet;

b) de opdrachtgever of diens bedrijf failliet is, of in surseance is;

c) de opdrachtgever of diens bedrijf wordt ontbonden of geliquideerd;

d) de opdrachtgever als natuurlijk persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt;

e) de werkzaamheden uit de overeenkomst of die daaruit voortvloeien strijdig zijn met de algemeen bij opdrachtnemer gehanteerde regels;

.

13.2 De opdrachtnemer is in bovengenoemde gevallen gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.

13.3 Een en ander laat onverlet de overige aan de opdrachtnemer toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.

13.4 De opdrachtnemer is het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan de opdrachtgever.

13.5 Indien de opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door de opdrachtnemer verhindert, heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

13.6 Omstandigheden, die een overmacht situatie voor de opdrachtnemer opleveren zijn in ieder geval:

a) gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie de opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt;

b) ongeschiktheid van zaken, waarvan de opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt.

13.7 Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt de opdrachtnemer zijn recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

14 Reclames, klachten, geschillen

14.1 Reclames en klachten dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk te worden gemeld, doch uiterlijk binnen drie dagen na constatering, ofwel binnen acht dagen nadat deze redelijkerwijs konden worden geconstateerd. De klacht wordt binnen 14 werkdagen in behandeling genomen, met een maximale doorlooptijd van 1 maand voor afhandeling. Klachten worden vertrouwelijk behandeld, geregistreerd en voor een periode van 2 jaar worden bewaard. 

14.2 In overeenstemming met de binnen de organisatie van opdrachtnemer geldende regels  zullen de partijen allereerst zelfstandig trachten een klacht in der minne te schikken. 

14.3 Indien een oplossing van een klacht in der minne niet tot de mogelijkheden behoort  en resulteert in een geschil zal dit worden voorgelegd aan een onafhankelijke mediator. De uitspraak van de mediator is voor beide partijen bindend.

14.7 Geschillen schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

15 Aansprakelijkheid

15.1 De opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de opdrachtgever en/of cliënt, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan de opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming. Daarbij komt alleen voor vergoeding in aanmerking die schade, waartegen de opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.

15.2 Niet voor vergoeding in aanmerking komen bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.

15.3 Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is de opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.

15.4 De door de opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de overeengekomen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door de opdrachtgever en/of cliënt geleden schade.

15.5 Indien de assuradeur van de opdrachtnemer om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer te allen tijde beperkt worden tot hoogstens  totale kosten van de cursus waarvoor opdrachtgever zich had ingeschreven.

16 Toepasselijk recht

16.1 Nederlands recht is van toepassing.

16.2 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden elementen bevatten welke strijdig zijn met de vigerende wetgeving zullen deze bepalingen converteren in die zin dat zij aan die betreffende wettelijke voorschriften beantwoorden.

Vorenstaande laat onverlet dat in dat voorkomende geval de overige artikelen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht zijn.

                          

 

Powered by ZZPstudio: hosting | webdesign